Træner- og uddannelsespolitik

Under opdatering

Baggrund
Horsens OK tilbyder i dag orienteringstræning hver tirsdag fra april til oktober.

Denne træning målrettes i øjeblikket en gruppe på begynder/let niveau i alderen 5–12 år og en mellemsvær/svær gruppe i alderen 13-20 år.
Tirsdagstræningen benyttes også af voksne løbere.

Trænerens opgave er at planlægge og afvikle træningen, herunder instruktion af løberne.

En forudsætning for trænernes virke er dermed at der eksisterer en støttegruppe til post- udsætning og indsamling. Pt. koordineres postudsætning igennem veteranklubben og indsamling igennem ungdomsløbere og forældre.

Horsens OK deltager i TC Midtjylland, for at give seriøse løbere fra 13-20 år flere orienteringstekniske træningsmuligheder

Der afholdes årligt 2 træningsture med fokus på indlæring. Turene har traditionelt været for ungdomsløbere, men der deltager også voksne løbere.

Ungdomstræningen i Horsens OK foregår efter ATK-principper.

Der løbes orienterings-træningsløb om lørdagen hele året rundt, dog pt. uden deciderede træningsøvelser.

Om vinteren gennemføres tekniske træninger målrettet mod dem, der kan løbe svære baner. Træningerne har været bygget op med teoretisk oplæg og træningsøvelse.
Deltagerantallet har været mellem 20 og 30, fortrinsvis voksne.

Trænerstaben i dag er 3 aktive trænere, inkl. 1 træner med niveau 2 uddannelsen, og 2 med niveau 1 uddannelsen. Trænerne er aktive i ungdomsregi.

Politik
Indlæring af orienteringsteknik gør træningen interessant, fordi det er spændende at lære noget. Vi vil fastholde de trænere vi har og rekruttere nye, således at vi kan fastholde og udbygge omfanget af orienteringstræning. Vi vil rekruttere nye trænere blandt ældre ungdomsløbere og voksne løbere.

Mål
Målsætningerne har en 3-årig horisont.

 1. At tilbyde ungdomstræning målrettet løbernes orienteringstekniske niveau.
  Gruppen af løbere fra 5-12 år kan deles op i 2, differentieret på orienteringsniveau.
  Den mest erfarne gruppe kan modtage egentlig struktureret orienteringstræning.
  Det er dermed målet at kunne tilbyde orienteringstræning i tre grupper:
  begynder/let, mellem og svær.
 2. At tilbyde nye voksne orienteringsløbere begyndertræning.
 3. At tilbyde erfarne voksne løbere orienteringsteknisk træning.
 4. Ovennævnte mål kræver 3 aktive trænere på ungdomsniveau og 3 aktive trænere på seniorniveau. De 6 aktive trænere, er fordelt på 3 med niveau 1 uddannelsen og 3 med niveau 2 uddannelsen
 5. For at kunne understøtte udviklingen af det enkelte talent er det klubbens mål at have 2 aktive personlige trænere.
 6. For at kunne tilbyde de aktive trænere vejledning og sparring på et fagligt højt niveau, er det klubbens mål inden for 5 år at have en aktiv træner, der er i gang med diplomtræneruddannelsen.

Handlinger
Bestyrelsen har vedtaget denne trænerpolitik, og har således ansvaret for dens gennemførelse, i det daglige påhviler det ungdomsudvalget og træningsudvalget at gennemføre trænerpolitikken.

Der afholdes som minimum et årligt statusmøde i oktober, med deltagelse af trænere, ungdomsudvalg og træningsudvalg, hvor:

 • trænerbehov opgøres i forhold til antal løbere og niveau
 • træner status opgøres i forhold til antal, evner og uddannelsesbehov
 • trænerbehov sammenlignes med status og der igangsættes tiltag for at sikre at behovene kan opfyldes
 • Der indsamles og deles erfaringer fra træningen
 • Denne uddannelsespolitik justeres

Ungdomsudvalg og træningsudvalg rekrutterer løbende nye trænere.

Den enkelte træner tilbydes træneruddannelse gratis, hvis træneren vil træne Horsens OK.

Trænere betales for dækning af udgifter.

Ungdomsudvalget og træningsudvalget skal sikre trænerne de bedst mulige arbejdsbetingelser, herunder tilstedeværelse af støttegrupper, god information, velbeskrevne opgaver, opfølgning og tilbagemelding.

Den enkelte træners opgave beskrives i særskilt bilag.

Træner- og uddannelsespolitikken offentliggøres på hjemmeside og i klubbladet.

— Vedtaget af bestyrelsen d. 28. november 2011.