Generalforsamling 23. januar 2018 kl. 19:00

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling til afholdelse:

Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19:00 i Klubhuset

Dagsorden iflg. vedtægternes §20:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse:
  1. Formand
  2. Kasserer, Træningsudvalgsformand og 2* bestyrelsesmedlemmer
  3. Revisor
  4. Revisorsuppleant
 7. Eventuelt

* Bestyrelsen har stadig en vakant post, der skal besættes.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen jvf. punkt 4 skal være formanden i hænde senest den 16. januar 2018 jvf. vedtægternes §23.

Traditioner er vigtige – hvorfor Aase og Jørgen Thyssen byder på et let traktement efter generalforsamlingen.

På vegne af bestyrelsen
Thomas H. Kokholm