Generalforsamling 22. januar 2019 kl. 19:00

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling til afholdelse:

Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 19:00 i Klubhuset

Dagsorden iflg. vedtægternes §20:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse:
  1. Formand
  2. Kasserer*, Ungdomsudvalgsformand og 2* bestyrelsesmedlemmer
  3. Revisor
  4. Revisorsuppleant
 7. Eventuelt

* Jette Steffensen har desværre meddelt, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen. Vi skal derfor have besat denne utrolig vigtige post på årets generalforsamling. Alle henvendelser vedrørende denne post kan rettes direkte til undertegnet.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen jvf. punkt 4 skal være formanden i hænde senest den 15. januar 2018 jvf. vedtægternes §23.

Traditioner bliver kun traditioner hvis der er en betydelig gentagelse – hvorfor Aase og Jørgen Thyssen byder på et let traktement efter generalforsamlingen.

På vegne af bestyrelsen
Thomas H. Kokholm