Indkaldelse til Generalforsamling for 2019

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling til afholdelse:

Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19:00 i Klubhuset

Dagsorden iflg. vedtægternes §20:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse:
 1. Formand
 2. Kasserer + træningsudvalgsformand og 1 bestyrelsesmedlem
 3. Revisor
 4. Revisorsuppleant
 1. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen jvf. punkt 4 skal være formanden i hænde senest den 14. januar 2020 jvf. vedtægternes §23.

Som afslutning byder Aase og Jørgen Thyssen på et let traktement efter generalforsamlingen.

På vegne af bestyrelsen
Thomas H. Kokholm