Generalforsamling 20. januar 2015 kl. 19:00

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling til afvikling:

Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19:00 i Klubhuset

Dagsorden iflg. vedtægternes §20:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse:
  1. Formand
  2. Ungdomsudvalgsformand og 2+1* bestyrelsesmedlemmer
  3. Revisor
  4. Revisorsuppleant
 7. Eventuelt

* Idet Tage Baun ønsker at træde ud af bestyrelsen ét år før valgperioden, skal der vælges et medlem for den resterende periode.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen jvf. punkt 4 skal være formanden i hænde senest den 13. januar 2015 jvf. vedtægternes §23.

Traditionen tro byder Aase og Jørgen Thyssen på et let traktement efter generalforsamlingen.

På vegne af bestyrelsen
Thomas H. Kokholm